Terug

Wel ziek, geen uitkering uit de verzuimverzekering?

Donderdag 12 juli  2018 om 14:00

In deze negende editie van de rubriek ‘Wist u dat?’ gaat auteur Johan Kelder (Enkwest) dieper in op de verzuimverzekering en de dekking als het gaat om ziekte.

Wel ziek, geen uitkering uit de verzuimverzekering?

Een verzuimverzekering is een verzekeringsoplossing voor de werkgever waarop het risico van loondoorbetaling aan ziek is personeel verzekerd. Niets nieuws en ook niet bijzonder. Maar dekt de verzuimverzekering altijd alles als het gaat om ziekte? Het antwoord: zeker niet!

Een voorbeeld. De overheid heeft ter bescherming van de vrouwelijke verzekerden een regeling getroffen die het zwangerschaps- en bevallingsverlof regelt. Dat heeft de consequentie dat in de periode van 16 weken rondom de bevalling er sprake is van een uitkering vanuit de overheid. De verzuimverzekeraar keert deze periode niet uit; het is als een uitsluiting in de polisvoorwaarden opgenomen.  Niets nieuws en vrij logisch zult u zeggen. En dat klopt, want de werkneemster is immers niet ziek. Maar wat nu als die zelfde verzekerde een vrij hoog salaris heeft, hoger dan het maximum dagloon van de wettelijke werknemersverzekeringen? De werkgever blijft dan met loonschade zitten en verwacht wellicht dat dit wel door zijn verzuimverzekering wordt vergoed.

Of diezelfde medewerker die zwanger is en uitvalt door ziekte als gevolg van de zwangerschap met een jaarsalaris van 80.000 euro. Dan komt er een uitkering vanuit de Ziektewet. Ook deze Ziektewetuitkering is gemaximeerd op het maximum dagloon. Deze periodes kunnen uiteraard ook langer duren dan de 16 weken van het zwangerschaps- en bevallingsverlof en daarmee zijn de kosten hoger voor de werkgever. Ook hier is er weer het verschil tussen de Ziektewetuitkering en het salaris dat de werkgever moet doorbetalen bij ziekte. In dit geval tot zo’n slordige 25.000 euro op jaarbasis. De werknemer is dan ziek, de werkgever heeft loonschade, maar is er bij alle verzuimverzekeringen recht op uitkering?

Een andere groep die bij ziekte recht kan hebben op een Ziektewetuitkering is de groep van medewerkers die onder de zogenaamde no-risk polis van UWV vallen. Een groep die meer dan 1 miljoen mensen betreft. Grofweg is dit de groep medewerkers met een arbeidshandicap die met de no-riskstatus beschermd worden voor werkgevers als ze ziek worden.  Zodra bekend is bij de werkgever dat het om een dergelijke medewerker gaat, zal deze bij ziekte ziek gemeld moeten worden bij UWV. Het UWV zal op basis van de bij hen bekende gegevens (van de no-riskstatus) een uitkering op basis van de Ziektewet gaan doen. Op verzoek is deze uitkering tot maximaal 100% van het salaris tot het maximum dagloon. Deze groep werknemers is bij sommige verzekeraars uitgesloten van dekking en bij sommige verzekeraars volgt wel uitkering als de loondoorbetaling hoger is dan de uitkering vanuit de Ziektewet. Goed opletten wat er in de voorwaarden staat!

Als de verzuimverzekering de ‘no-risker’  uitsluit is het extra opletten. Goed inventariseren van deze medewerkers voordat de verzuimverzekering ingaat is nodig en daarnaast ook als de maximale duur van de no-riskpolis verstrijkt. Het is dan zaak om deze medewerker wel en tijdig onder de dekking van de verzuimverzekering te brengen. De adviseur kan hier een goede begeleidende rol in spelen en de werkgever hierin bijstaan. Let op, de no-riskpolis is meestal beperkt op een periode van vijf jaar. Verlengen is onder voorwaarden mogelijk.

Zo ziet u maar dat niet alles, of niet alles geheel wordt gecompenseerd vanuit een verzuimverzekering. Goed om het als adviseur over de verschillen in polisvoorwaarden te hebben met uw klant. En niet te vergeten: Poliskraker maakt het u daarbij makkelijk!

Johan Kelder, Enkwest

Inschrijven voor nieuwsbrief